Griffith collection
AUSTRALIA 1 Pound
1942 Banknote
Banknote from Australia year 1942
AUSTRALIA 1 Pound 1942
Australia, Oceania
Australia
1942